Studiesentrums regoor Suid-Afrika en Namibië maak dit moontlik vir praktiserende onderwysers om die volgende kwalifikasies in die onderwys te bekom deur middel van afstandsonderrig:

 

Gevorderde Sertifikaat in Onderwys (GSO/ACT)

Diploma in Graad R Onderrig

 

Gevorderde Sertifikaat in Onderwys (GSO/ACT)

Oorsig

Gevorderde onderwyssertifikaat in Grondslagfase-onderwys

Gevorderde onderwyssertifikaat in Intermediere-onderwys

Die gevorderde sertifikaat in onderwys (GSO/ACT) het ten doel om erkenning te gee aan gespesialiseerde akademiese studies in onderwys. Die Departement van Basiese Onderwys asook Hoër Onderwys en Opleiding het besef dat baie onderwysers ʼn behoefte het aan meer vakkennis, of die fokus, vak of fase van hul onderrig wil verander. Die GSO/ACT kan in hierdie behoefte voorsien. Dit is hoofsaaklik beroepsgeoriënteerd, en wil onderwysers voorberei om ʼn nuwe vak of fase te onderrig. Die kwalifikasie is fase-gerig: student kan spesialiseer in die Grondslag-, Intermediêre-, Senior- of Verde Onderwys en Opleidingsfase. Vanaf 2016 bied die Eenheid vir Oop Afstandsleer by die NWU die GSO aan in die Grondslag- en Intermediêre Fases.

Om vir die GSO te registreer word vereis dat ‘n student reeds moet beskik oor ‘n driejaar-onderwyskwalifikasie van minstens 360 krediete, verwerf aan ‘n erkende hoër onderwysinstelling. Daar is geen vereiste betreffend vorige onderwyservaring nie.  Hierdie is die enigste kwalifikasie wat studente wat die driejaar- NPOD (NPDE) verwerf het, kan volg ten einde hul studies voort te sit tot op honneurs- of meestersvlak. Studente wat egter in besit is van ‘n BEd, GOS, NGOS of selfs BEdHons kan ook inskryf indien hulle hul vak- of fasefokus wil verander of hul vaardighede wil opskerp. Dit is ‘n eenjaarkwalifikasie wat via afstandsonderrig oor twee jaar aangebied word.

DIE GEVORDERDE ONDERWYSSERTIFIKAAT IN GRONDSLAGFASE-ONDERWYS (ACFPT)

Hierdie program rus onderwysers toe om onderrig te gee in gr R, 1, 2 en 3. Hulle neem drie generiese modules (Grondslae van Onderwys, Inligting- en Kommunikasietegnologie en ‘n Praktiese komponent (werkgeïntegreerde leer), asook ses vakinhoudelike modules wat op die Kurrikulum en Assesseringsbeleidsverklaringsdokument (CAPS) gebaseer is.

DIE GEVORDERDE ONDERWYSSERTIFIKAAT IN INTERMEDIêRE ONDERWYS (ACIPT)

Hierdie program rus onderwysers toe om onderrig te gee aan leerders in gr 4, 5 en 6. Hulle neem drie generiese modules (Grondslae van Onderwys, Inligting- en Kommunikasietegnologie en ‘n Praktiese komponent (werkgeïntegreerde leer asook drie Fundamentele modules: twee in Engels Eerste Addisionele Taal en een in Elementêre Wiskunde. Verder kies studente twee spesialiserings uit Lewensvaardighede, Wiskunde, Wetenskap en Tegnologie en/of Sosiale Wetenskap.

Studente wat die Gevorderde Onderwyssertifikaat-program volg, moet die module Werkgeïntegreerde Leer (WIL) voltooi. Indien hulle praktiserende onderwysers is, sal hulle geassesseer word deur goedgekeurde mentors by die skole waar hulle onderwysers is. Indien nie in ‘n onderwyspos nie, sal ‘n mentor aangewys word by ‘n skool wat in vennootskap met die NWU is, en moet die student drie weke praktiese onderwys daar aanbied om geassesseer te word.

 

Toelating

 

'n Student mag slegs vir die NPOD registreer indien die student:

 • ten minste vyf jaar onderwyservaring het,
 • op ROKW vlak 10, 11 of 12 is,
 • ʼn praktiserende onderwyser is tydens die duur van sy/haar studies.

Metode van Aflewering

Studente-ondersteuning is beskikbaar in die vorm van periodieke gestruktureerde akademiese kontakgeleenthede en vakansieskole (deur middel van interaktiewe witborde) by sentra regdeur die land. Verdere leer word ook moontlik gemaak deur die gebruik van Onderrig-leer bestuurstelsels (e-Fundi,Moodle,dropbox, google drive, panopta). Verskeie programme word verder deur fasiliteerders ondersteun.

http://efundi.nwu.ac.za/portal/

https://www.olg.co.za/moodle/login/index.php

http://www.nwu.ac.za/content/unit-open-distance-learning-resources

 

Wat is 'n Onderrig leer bestuurstelsel

Dié stelsel bewerkstellig kommunikasie tussen dosente en studente en ondersteun en skep 'n omgewing vir samewerking tussen studente en navorsers. Akademiese inligting soos vakinhoud, gespreksforums, belangrike datums, bykomende hulpbronne en aanvullende onderrig word duidelik uiteengesit op e-Fund, Moodle, dropbox en panopto.

Registrasie

'n Oop leersisteem word gevolg en registrasie geskied dwarsdeur die jaar. Daar bestaan 'n minimum en maksimum studietydperk vir die onderskeie programme. NWU-beursstudente moet die Provinsiale Departement van Onderwys raadpleeg met betrekking tot die beskikbaarheid van beurse.

Administratiewe ondersteuning word gebied deur Open Learning Group (OLG)

Studente ontvang die volgende studiemateriaal:

 • ʼn omvattende studiegids en handleiding;
 • leermateriaal soos handboeke en leesboeke;
 • cd's met video-knipsels (hoofsaaklik lesings);
 • tutoriaal en prospektus.
 • versamel en versending van werksopdragte
 • versending van studiemateriaal
 • administrasie van eksamens

 

 

Honneursgraad in Opvoedkunde (BEdHons - NKR-Vlak 8)

 

Oorsig

SAQA ID: 59302

 • Hierdie kwalifikasie is daarop gemik om erkenning te verleen aan gespesialiseerde akademiese en professionele studie in Opvoedkunde.
 • Na voltooiing van hierdie kwalifikasie sal kandidate in staat wees om die volgende gevorderde bevoegdhede te kan demontreer: reflektiewe denke, begrip en bevoegdheid ten opsigte van kundighede, vaardighede, waardes, beginsels, metodes en prosedures wat op ʼn besondere spesialisering in Opvoedkunde van toepassing is, te kan demonstreer.
 • Hierdie kwalifikasie berei leerders voor vir studie wat lei tot MEd-graad op NKR-vlak 8. Leerders sal in staat wees om die rol wat navorsing in Opvoedkunde speel te verstaan en om basiese evaluerings en opvoedkundige navorsing uit te voer.
 • Hierdie studie stel leerders in staat om ʼn leierskapsrol in professionele opvoedkundige aktiwiteite in die verskillende sektore van die Onderwys in Suid-Afrika te kan speel.

Toelating

 • Enige erkende onderwyskwalifikasie met ʼn totaal van 480 krediete (waarvan 72 op NKR-vlak 6); of
 • Enige erkende EVL-ekwivalent van die bogenoemde;
 • 'n Erkende drie jaar onderwyskwalifikasie met 'n GOS/VDO/HOD;
 • 'n Erkende vier jaar HOD kwalifikasie.

Metode van Aflewering

Studente-ondersteuning is beskikbaar in die vorm van periodieke gestruktureerde akademiese kontakgeleenthede en vakansieskole (deur middel van interaktiewe witborde) by sentra regdeur die land. Verdere leer word ook moontlik gemaak deur die gebruik van Onderrig-leer bestuurstelsels (e-Fundi,Moodle,dropbox, google drive, panopta). Verskeie programme word verder deur fasiliteerders ondersteun.

http://efundi.nwu.ac.za/portal/

https://www.olg.co.za/moodle/login/index.php

http://www.nwu.ac.za/content/unit-open-distance-learning-resources

 

Wat is 'n Onderrig leer bestuurstelsel

Dié stelsel bewerkstellig kommunikasie tussen dosente en studente en ondersteun en skep 'n omgewing vir samewerking tussen studente en navorsers. Akademiese inligting soos vakinhoud, gespreksforums, belangrike datums, bykomende hulpbronne en aanvullende onderrig word duidelik uiteengesit op e-Fund, Moodle, dropbox en panopto.

Registrasie

'n Oop leersisteem word gevolg en registrasie geskied dwarsdeur die jaar. Daar bestaan 'n minimum en maksimum studietydperk vir die onderskeie programme. NWU-beursstudente moet die Provinsiale Departement van Onderwys raadpleeg met betrekking tot die beskikbaarheid van beurse.

Administratiewe ondersteuning word gebied deur Open Learning Group (OLG)

Studente ontvang die volgende studiemateriaal:

 • ʼn omvattende studiegids en handleiding;
 • leermateriaal soos handboeke en leesboeke;
 • cd's met video-knipsels (hoofsaaklik lesings);
 • tutoriaal en prospektus.
 • versamel en versending van werksopdragte
 • versending van studiemateriaal
 • administrasie van eksamens

 

 

Diploma in Graad R Onderrig

Oorsig

SAQA ID: 91726

Doel van die kwalifikasie:

 • Voornemende studente moet reeds werksaam wees by 'n skool in Graad R om aansoek te kan doen om toelating.
  Hierdie is ʼn drie jaar diploma op NKR-vlak 6.
  As deel van hierdie onderwyskwalifikasie word daar van studente verwag om ondervinding op te doen in die toepassing van verwerfde kennis en vermoëns in die konteks van ʼn Graad R klaskamer.
  Hierdie onderwyskwalifikasie verskaf ook geleentheid aan onder- en ongekwalifiseerde Graad R praktiserende onderwysers om toelating tot ʼn hoër onderrig kwalifikasie te bekom.
  Die Diploma in Graad R Onderrig word erken deur die Departement van Basiese Onderwys en sal praktiserende onderwysers in staat stel om te kwalifiseer vir die relevante ROKW vlak 13 vir salarisdoeleindes.
  Hierdie gespesialiseerde onderwyskwalifikasie bied geleentheid aan die suksesvolle kandidaat om te artikuleer na ʼn BEd in Grondslagfase om sodoende te kwalifiseer as ʼn Grondslagfase Onderwyser.

Toelating

 • ʼn Nasionale Senior Sertifikaat met diploma vrystelling of ʼn gelykstaande kwalifikasie.
 • ʼn Vlak 4 of Vlak 5 Sertifikaat of Diploma in Vroeë Kinderontwikkeling kwalifiseer ook vir toelating tot die Diploma in Graad R Onderrig.

Metode van Aflewering

Studente-ondersteuning is beskikbaar in die vorm van periodieke gestruktureerde akademiese kontakgeleenthede en vakansieskole (deur middel van interaktiewe witborde) by sentra regdeur die land. Verdere leer word ook moontlik gemaak deur die gebruik van Onderrig-leer bestuurstelsels (e-Fundi,Moodle,dropbox, google drive, panopta). Verskeie programme word verder deur fasiliteerders ondersteun.

http://efundi.nwu.ac.za/portal/

https://www.olg.co.za/moodle/login/index.php

http://www.nwu.ac.za/content/unit-open-distance-learning-resources

 

Wat is 'n Onderrig leer bestuurstelsel

Dié stelsel bewerkstellig kommunikasie tussen dosente en studente en ondersteun en skep 'n omgewing vir samewerking tussen studente en navorsers. Akademiese inligting soos vakinhoud, gespreksforums, belangrike datums, bykomende hulpbronne en aanvullende onderrig word duidelik uiteengesit op e-Fund, Moodle, dropbox en panopto.

Registrasie

'n Oop leersisteem word gevolg en registrasie geskied dwarsdeur die jaar. Daar bestaan 'n minimum en maksimum studietydperk vir die onderskeie programme. NWU-beursstudente moet die Provinsiale Departement van Onderwys raadpleeg met betrekking tot die beskikbaarheid van beurse.
Om te registreer vir Graad R moet jy 'n aansoekvorm saam met die PR02 vorm vir Graad R voltooi, dit is verpligtend om die PR02 saam met die aansoekvorm in te stuur.
Administratiewe ondersteuning word gebied deur Open Learning Group (OLG)
Studente ontvang die volgende studiemateriaal:
•    ʼn omvattende studiegids en handleiding;
•    leermateriaal soos handboeke en leesboeke;
•    cd's met video-knipsels (hoofsaaklik lesings);
•    tutoriaal en prospektus.

 

Bachelor of Education in Senior and FET Teaching

Overview

SAQA nr: 97262  (Distance and Contact)

The Bachelor of Education (BEd) in Senior & FET teaching is a four year, vocationally specific, professional degree that integrates, from the first year, both the academic study and the professional preparation required to be a teacher.
Successful completion of the programme qualifies the student for registration with the South African Council for Educators (SACE) and for employment in South African schools as an educator. In addition to serving as an initial qualification to teach, successful completion of the degree provides students with the opportunity to continue their study of education at a postgraduate level.
Senior and FET-phase educators specialise in the education of learners in grades 7 - 12. They usually teach in selected subjects only and therefore are required to have a solid understanding of their subject and a mastery of core teaching skills.

Admission

 • A National Senior Certificate with the minimum statutory requirements for admission to a
 • B degree (EXEMPTION).
 • A minimum APS Score of 24:
 • The results obtained in four designated subjects and two NSC subjects are used in the computation of the APS score. Life Orientation is excluded. Students with an APS score higher than 24, who do not have a degree endorsement (exemption), may be considered for admittance after completing a successful Senate-approved admission test.
 • Basic computer literacy
 • Language requirement: The Home Language at gr 12, pass level 4 (50-59%) is compulsory as
 • Home Language in the phase and as selected main subject in the Senior and FET Phase.
 • Personal access to Internet (preferably). Wi-Fi available at the campuses and study centres.
 • It is the student’s responsibility and it is compulsory for the student to obtain the necessary technology such as a computer and/or tablet and mobile phone that meet the minimum specifications of the NWU namely: Wi-Fi-enabled, one of the operating systems Windows, Android or Apple, 3G enabled (preferable) and 32 Gig (preferable).
 • Distance Learning students are to attend all scheduled contact sessions at a study centre one afternoon per week from 14h00-18h00. (First year classes are presented on a Thursday).
 • Please note that, owing to capacity and costing aspects, the University reserves the right to select candidates for admission. This means that prospective students who comply with the minimum requirements may not necessarily be admitted to the BEd programme.

Method of delivery

Studente-ondersteuning is beskikbaar in die vorm van periodieke gestruktureerde akademiese kontakgeleenthede en vakansieskole (deur middel van interaktiewe witborde) by sentra regdeur die land. Verdere leer word ook moontlik gemaak deur die gebruik van Onderrig-leer bestuurstelsels (e-Fundi,Moodle,dropbox, google drive, panopta). Verskeie programme word verder deur fasiliteerders ondersteun.

http://efundi.nwu.ac.za/portal/

https://www.olg.co.za/moodle/login/index.php

http://www.nwu.ac.za/content/unit-open-distance-learning-resources

 

BEd Foundation Phase 

Overview

SAQA : 96365
The purpose of the BEd Foundation Phase programme is to develop teachers who can demonstrate general educational principles as well as focused knowledge and skills for Foundation Phase teaching. The qualification requires in-depth specialized knowledge, together with practical skills and experience in Foundation Phase classroom teaching context. As part of the qualification, students will be expected to gain experience in applying such knowledge and skills in the context of working with Grade R - 3 learners in a school. This will be realized by the proposed curriculum on the basis of the coherent and ongoing connection between the core theory of pedagogy, the theory of teaching and learning and the subject content of Foundation Phase teaching.

Admission

General admission requirements

APS-score: The results obtained in four Designated Subjects and two NSC subjects are used in the computation of the APS-score. The results obtained in Life Orientation are excluded. The APS-score is 24. Students may be required to write an admission exam.

Language requirement: A pass at level 4 (50-59 %) in the language of instruction on both the Home and First Additional Language level
 
Specific requirements
Basic computer literacy.
Access to internet.
It is compulsory to attend all contact sessions.
It is compulsory to obtain the necessary technology such as a computer and/or tablet and mobile phone that meet the minimum specifications of the NWU namely: WiFi-enabled, one of the operating systems Windows, Android or Apple, 3G enabled (preferable) and 32 Gig (preferable).
Calculating the APS-score
The results of 6 subjects are used to determine the APS-score.
The achievement obtained in Life Orientation (LO) will not be rated in computing the APS-score. An achievement level of 5 or higher in LO will be regarded as a recommendation for admission in boundary cases and admission to certain programmes.
 
A student who achieves one APS scale points less than required for a specific study course, may at the discretion of the Senate be admitted conditionally to a particular field of study. Such a student must prove by successful completion of a Senate-approved admission examination, registered with the Matriculation Board that he/she has the ability to be admitted to university studies.
 
A student who obtains Discretionary Exemption may be admitted to certain study programmes on certain conditions.

Method of Delivery

The North-West University provides each student with the opportunity to attend contact sessions at specific NWU venues countrywide. Lecturers are available for students for extra support. Additional student support is provided by means of Learner Management system:

What is a Learner Management system

A Learner Management system supports communication between lecturers and students and creates a collaboration environment for students and researchers. Academic information such as subject content, discussion forums, important dates, additional resources and supplementary instruction are clearly advised on e-Fundi.

Registration

Students may register at any time of the year with a minimum and maximum study period to specific programmes. NWU bursary students need to consult their Provincial Department of Education regarding the availability of bursaries.

Administration support is received from Open Learning Group (OLG).

Students receive the following study material:

 • a comprehensive study guide and manual;
 • learning materials such as textbooks and readers;
 • CD’s with video-clips (mainly lectures);
 • tutorial and prospectus booklet.

 

Advanced Diploma in Senior Phase and FET Teaching (Adv. Dip (SP & FET Teaching)

Overview

SAQA nr: 97757

The ADT (Advanced Diploma in Teaching) programme in the Faculty of Education Sciences of the North-West University prepares student teachers to become competent professional educators in a variety of educational and training careers. The overarching goal of the educational experience in this particular programme is to provide all our students with the knowledge, skills and attitudes to live and work in a globally interdependent world and with the support services to help them succeed. This requires a conscious, purposeful, sustained and social-constructivist focus on the actual learning of students that may take place because of their interactions in specific study-related groups. For this reason, this academic programme also seeks to foster inclusivity and to develop a sense of personal and social responsibility and ethical conduct in and among our students by encouraging involvement in environmental affairs, as well as in community and public service. It endeavours to offer and cultivate a teaching-learning environment that is hospitable to diverse socio-conventional and linguistic interests and activities.
The Advanced Diploma in Teaching (ADT) is focused on the initial training of teachers for teaching in the Senior and Further Education and Training Phases, thus Grades 7 to 12.
The ADT serves as a professional capping qualification for candidates who have completed a relevant B-degree or a relevant qualification with at least 360-credit qualification and wish to enter the teaching profession.
Students, who obtained this qualification with its focused vision on classroom practice, will be able to fulfil all the contextual roles and competencies of an effective educator.
With this certificate an educator can teach from Grades 7 to 12.
The programme equips and empowers prospective educators in the Senior and FET phases to:
•    Develop and demonstrate a deep knowledge and understanding of education theory and practice;
•    Integrate education theory and practice as applied competence;
•    Demonstrate and implement the subject specific pedagogical competencies of the Senior and FET educator that embrace teaching, learning and assessment in practice,
•    Develop and demonstrate knowledge, skills, attitudes and values to become responsible, independent and contributing scholars of the professional educational community in a diverse and changing national and international context; and
•    Develop and demonstrate critical, creative and reflective problem solving skills within educational and societal context.
The qualification consists of 140 credits divided into 14 modules. These modules include fundamental modules, generic modules and specialisation methodologies.

This specialised qualification will provide the successful student with both horizontal and vertical articulation possibilities. To articulate vertically, a student can seek access to the BEd Honours (NQF 8) or a Postgraduate Diploma in Education (NQF 8), specializing further in a cognate subject, phase or practice contained in this initial qualification. These NQF Level 8 qualifications ensure access to further postgraduate studies (Master’s & Doctoral Degrees) in cognate study areas. A horizontal articulation is also possible to the AdvDip (Education) qualification on NQF level 7, for students who want to develop a new role to support teaching and learning, for example school librarianship, education for the deaf, etc.

Admission

 • An undergraduate university degree with two recognised school subjects or a recognised qualification of 360 credits at NQF level 6 and that includes at least two recognised school subjects.
 • Students must also be able to take two methodology subjects in order to obtain the qualification.
 • The curriculum for the qualification is structured as follows:
 • (A recognised school subject is one included in the Department of Basic Education’s official list of school subjects.) These are recognised school subjects completed in a qualification obtained:
 • a recognised school subject at level 3 + a recognised school subject at level 2 (depending on subject specific requirements).
 • In the event of a choice between methodologies for academic subjects already obtained for a prior qualification, a student must select from these the two subjects that were obtained at the highest level. In the case of Languages, the relevant language subject must be at year level 3.
 • Examples of recognised school subjects completed in initial qualification obtained:
 • Languages (Afrikaans, English or Setswana), Geography, History, Mathematics, Sociology and Psychology, Technology, Human Movement Sciences, Life Sciences (Physiology, Botony, Zoology), Physical Sciences (Physics, Chemistry), Business Management, Accounting, Economics, Tourism, Information Technology, Music and Art.

Faculty Specific requirements
Exeptions:

 • A student who wants to take the Methodology of Mathematics must have completed Mathematics on level 2 or otherwise Mathematics on level 1 with one of the following on level 2: Statistics, Mathematical Statistics and Applied Mathematics.
 •     A student who wants to take the Methodology of Life Orientation must have a combination of Psychology and any one of the following subjects on degree level: Sociology, Human Movement Science, Labour- and Industrial studies, Ethics or Nutrition. Because of the high volume of Life Orientation applications, a cut-off point of 65% average for the highest subject contributing to the Life Orientation methodology is set.
 • The student must already have a second school subject on degree level for the second methodology.
 • A student who wants to take the Methodology of Languages (Afrikaans & English) must have completed it on level 3. Setswana on level 2 will be considered.
 •     A student who wants to take Life Sciences as methodology need to present one of the  following subjects Botany,  Zoology or Physiology on level three and another on level 2 for admission  to the PGCE.  
 • A student who wants to take Physical Sciences as methodology need to present one of the subjects Chemistry or Physics on level three and the other one at least on level 1. Alternatively, Chemistry and Physics both on level 2 can also be used for admission.

Remark:

 • 1. The PM 40 % indicates participation marks of 40 % during the semester.

Method of delivery

Studente-ondersteuning is beskikbaar in die vorm van periodieke gestruktureerde akademiese kontakgeleenthede en vakansieskole (deur middel van interaktiewe witborde) by sentra regdeur die land. Verdere leer word ook moontlik gemaak deur die gebruik van Onderrig-leer bestuurstelsels (e-Fundi,Moodle,dropbox, google drive, panopta). Verskeie programme word verder deur fasiliteerders ondersteun.

http://efundi.nwu.ac.za/portal/

https://www.olg.co.za/moodle/login/index.php

http://www.nwu.ac.za/content/unit-open-distance-learning-resources